top of page

מהי בעלות במושע? ואיך להימנע משיתוף לא רצוי במקרקעין?

בעלות במושע נוצרת במצב בו ישנם מספר שותפים (2 או יותר) אשר חולקים בעלות בקרקע או בנכס.

הבעלות המשותפת חלה למעשה על כל גרגיר וגרגיר מהקרקע, כאשר חלקו של כל אחד מהבעלים משתרע על המקרקעין כולו בהתאם לחלקו היחסי בזכויות.

במצב דברים זה, נוצר פעמים רבות הצורך להגדיר ולתחם את החלקים המסוימים, הזכויות והחובות של כל אחד מהשותפים וזאת בכדי לאפשר התנהלות תקינה ומידה מסוימת של אוטונומיות בהתנהלות בקרקע או בנכס. הכלי שבאמצעותו ניתן להסדיר את החלוקה באופן חד ערכי ורישום הנכס כבית משותף או לחלופין, ביצוע פרצלציה בקרקע ושיוך היחידות לשותפים בהתאם לחקלם היחסי. תהליכים אלו לוקחים זמן רב וכרוכים בהוצאה כספית ניכרת ופעמים רבות הנסיבות הופכות את הפתרונות הללו לבלתי רלוונטיים. הכלי הנוח והיעיל ביותר להסדיר את כל נושא החזקה והשימוש בקרקע ו/או בנכס הוא הסכם שיתוף.

במסגרת הסכם השיתוף ניתן לקבוע בין השאר, כי כל אחד מהשותפים יהנה מזכויות שימוש בחלק מסוים בקרקע או בנכס, להגדיר שטחים מסוימים כשטחים לשימוש משותף, לקבוע כללי "עשה ואל תעשה" בקשר לאופן השימוש, להסדיר את ניהול התשלומים וההוצאות בקשר לקרקע, לקבוע חלוקה של זכויות הבניה ככל שישנן, לקבוע זיקות הנאה וזכויות מעבר בין השותפים וכמו כן לקבוע מראש מנגנונים לפירוק השותפות.

על מנת לתת פומביות להסכם השיתוף ולמנוע מצב בו אחד השותפים יבצע פעולות בקרקע או בנכס מול צד ג' שאינו מחויב (ולרוב גם אינו מודע) להסכם השיתוף, יש להפקיד את הסכם השיתוף בטאבו ולצרף אליו את המסמכים הנדרשים לרבות תשריט שנמדד ע"י מודד מוסמך, אגרות ואישורים. לאחר רישום ההסכם תופיע הערה בנסח המקרקעין בגין אותו המסכם שיתוף וכך יוכל כל קונה פוטנציאלי לדעת אודות הסכם השיתוף שקיים בין הבעלים.

0 תגובות

Komentarze


bottom of page