top of page

רכישת נכס מקרקעין - מועדים לדיווח ותשלום מס רכישה

בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, קיימת חובה לדווח על עסקה שנעשתה תוך 30 יום ממועד חתימת החוזה. לאחר הדיווח על העסקה יש לשלם את מס הרכישה בהתאם לשומה העצמית, זאת לא יאוחר מ- 60 יום ממועד חתימת החוזה.


עם זאת ישנו סעיף המאפשר גמישות בנוגע לתשלום – סעיף 51 קובע כי החובה לשלם את מס הרכישה תידחה למועד בו הקונה העביר יותר ממחצית התמורה עבור הנכס, או עד למועד קבלת יפוי כח לרשום את הזכויות על שם הרוכש, או לחלופין, עד למועד קבלת החזקה בדירה.

חשוב לציין כי כל איחור כזה או אחר יגרור ריביות וקנסות בסכומים גבוהים, לכן יש לשלם בזמן ולהימנע מכך.

במידה ונקלעתם למצב זה, ותמה התקופה לפי סעיף 51, יש לדווח על כך למיסוי מקרקעין לא יאוחר מ-14 יום.

0 תגובות

Commentaires


bottom of page